Privatumo nuostatos

Šios privatumo nuostatos yra taikomos UAB „Dokunetas“ (Baltijos pr. 123, 93224 Klaipėda) vykdomam duomenų tvarkymui.

Patvirtiname, kad svetainėje http://www.dokunetas.net/ lankytojų duomenys nėra kaupiami ir renkami.

Jūsų pateiktus duomenis (el. paštu, telefonu, laišku ar kt.) UAB „Dokunetas“ gali naudoti vadovaudamasis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu šiais tikslais:

  • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
  • paslaugoms teikti;
  • atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
  • pardavimui skatinti,
  • klientų lojalumui užtikrinti;
  • darbuotojų atrankai mūsų įmonėje;
  • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti; 

UAB „Dokunetas“ teikia su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas.

Duomenų tvarkymas reiškia bet kokį su duomenimis atliekamą veiksmą ar veiksmų rinkinį – rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, sugretinimą, sujungimą su kitais duomenimis, keitimą (papildymą ar taisymą), paiešką ir kt. 

Pagrindiniai UAB „Dokunetas“ duomenų tvarkymo ir apsaugos principai yra grindžiami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsniu. 

Duomenų valdytojas, prieš perduodamas duomenis tvarkytojui, atlieka numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą.

 Tvarkytojo tvarkomų (asmens) duomenų tipas priklauso nuo duomenų valdytojo nustatomų tvarkymo tikslų. Taip pat valdytojas nustato (asmens) duomenų saugojimo politiką.

 Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai yra tiesioginė rinkodara, klientų aptarnavimas ir kiti teisėti bei iš anksto prieš tvarkant duomenis duomenų valdytojo apibrėžti tikslai.

UAB „Dokunete“ duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis arba rankiniu būdu.

Iš duomenų valdytojo gaunami asmens ir juridinių asmenų duomenys tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kitus atitinkamą veiklą reglamentuojančius LR teisės aktus ir Bendrajį duomenų apsaugos reglamentą.

UAB „Dokuneto“ atliekamas duomenų tvarkymas taip pat reguliuojamas ir sutartimi su duomenų valdytoju, kurioje nustatomi duomenų tvarkytojo įsipareigojimai duomenų valdytojui, duomenų tvarkymo dalykas bei trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslai, duomenų rūšis ir kt., atsižvelgiant į duomenų tvarkytojo konkrečias užduotis ir pareigas atliekant duomenų tvarkymą.

UAB „Dokunetas“ taiko įvairias technines, programines ir organizacines priemones, skirtas informacijai apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, kopijavimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Visi įmonės darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami duomenis,  yra įpareigojami:
- užtikrinti konfidencialumą;
- informuoti duomenų valdytoją ir įmonės vadovą apie duomenų tvarkymo pažeidimus ir grėsmes saugumui;
- neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija;
- renkant ir tvarkant informaciją laikytis tikslingumo ir proporcingumo principų. 

Įmonės darbuotojai su taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
Duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina UAB „Dokunetas“ vadovas. 

UAB „Dokunetas“ turi teisę savo nuožiūra keisti Privatumo nuostatas.